Tilskudd til drift i 2019

Kuva/Foto: Pål Vegard Eriksen/Halti kvenkultursenter

Fylkesrådet i Troms har fordelt årets driftstilskudd til museene i fylket. I tillegg til disse museene gir fylkeskommunen, i spleiselag med staten, driftstilskudd til Halti kvenkultursenter (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) og Halti nasjonalparksenter (Klima- og miljødepartementet). Dette skriver Troms fylkeskommune i en pressemelding.

Oversikten viser at Halti kvenkultursenter får 490 000,- i fylkeskommunalt driftstilskudd for 2019. Dette er ei økning på 5,15 % sammenlignet med tilskuddet i 2018.

ÅrTilskuddØkning i krØkning i %
2017360 00000 %
2018466 000106 00029,44 %
2019490 00024 0005,15 %

 

Driftsmidler over statsbudsjettet

Kvenkultursenteret er også mottaker av driftsmidler over statsbudsjettet.  Årets bevilgning gir en liten økning på 3,33 % sammenlignet med 2018. I tilsagnsbrevet fra Kommunal og moderniseringsdepartementet heter det at

Kommunal og moderniseringsdepartementet gir med dette inntil 775 000,- over statsbudsjettets kap. 567, post 73 i 2019 til drift av Halti kvenkultursenter

ÅrTilskuddØkning i krØkning i %
2017720 00020 0002,86 %
2018750 00030 0004,17 %
2019775 00025 0003,33 %

 

Fordeling mellom region og stat

De seks kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa er inne på eiersiden av Halti kvenkultursenter IKS sammen med Troms fylkeskommune, og til sammen utgjør disse «regionen» på tilskuddssiden (se tabell nedenfor).

Eierkommunene går også inn med et årlig kommunalt driftstilskudd. I 2018 utgjorde dette til sammen 270 000,- som ble fordelt mellom vertskommunen Nordreisa (50 %) og de øvrige eierkommunene (50 % til sammen). Tallene for 2019 er kun foreløpige og endringer kan skje.

Slik fordeles «spleisen» mellom regionen og staten:

ÅrRegionenStatSum
2017610 000 (45,86 %)720 000 (54,14 %)1 330 000 (100 %)
2018736 000 (49,53 %)750 000 (50,47 %)1 486 000 (100 %)
2019*768 000 (49,77 %)775 000 (50,23 %)1 543 000 (100 %)
* Endringer kan forekomme